Sanskrit Baby Names


Currently, we have A to Z baby names in Sanskrit in which 11941 Boy Names and 9888 Girl Names with proper Meanings.

Choose letter for Sanskrit baby boy or girl name.

A to Z Baby Boy Names in Sanskrit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A to Z Baby Girl Names in Sanskrit

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Search Keywords: sanskrit baby names starting with, sanskrit baby girl names starting with, sanskrit baby boy names starting with, sanskrit baby name, sanskrit baby names with meaning, new sanskrit baby names, unique sanskrit baby names, meaning of sanskrit baby names, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sha, dha, bha, kha, cha, sri, bhu, shi, chi, shu, pra, bhi, shri, dev, dee, shiv, shiva, shr, san, sun, raj, sam, ram, swa, abhi, sha, dha, bha, cha, sri, shi, chi, shu, pra, shri, shr, sam, dee, san, shiva, saa, swa, pri, sun, abhi, vai, ana, ash, kri, shiv