Sanskrit Baby Names


Currently, In our Sanskrit collection we have 11941 Boys Names and 9888 Girls Names with proper Meanings.

Choose letter for Sanskrit baby boy or girl name.

Boys

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Girls

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Search Keywords: sanskrit baby names starting with, sanskrit baby girl names starting with, sanskrit baby boy names starting with, sanskrit baby name, sanskrit baby names with meaning, new sanskrit baby names, unique sanskrit baby names, meaning of sanskrit baby names, a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, sha, dha, bha, kha, cha, sri, bhu, shi, chi, shu, pra, bhi, shri, dev, dee, shiv, shiva, shr, san, sun, raj, sam, ram, swa, abhi, sha, dha, bha, cha, sri, shi, chi, shu, pra, shri, shr, sam, dee, san, shiva, saa, swa, pri, sun, abhi, vai, ana, ash, kri, shiv