Vaibhav


Gender
Boy
Meaning
Richness, Power, Eminence

Baby Boy names starting with : Va Ve Vi Vo Vu Vr Vra Vre Vri Vru

Meaning of name Vaibhav - Richness, Power, Eminence. Currently we have thousand of Baby Boy Names A to Z with meaning. Know Similar Names and Variant Names for name Vaibhav